Climate Partner Header logo

The Sample Service uppfyller de 5 stegen för klimataktion och är ClimatePartner-certifierad

Om certifieringen

Certifierad sedan

01.2024

Certifierad fram till dess att

12.2024

Certifierings-ID

000006

Typ av certifiering

Tjänst


Om företaget

Sample Company logo

Sample Company

Fullständigt namn på den juridiska personen

Sample Company Ltd.

Visa företagsinformation
Vårt företag är ett innovativt teknikföretag som specialiserat sig på utveckling och marknadsföring av högkvalitativa produkter och tjänster. Med vår breda portfölj av lösningar erbjuder vi våra kunde

De 5 stegen för klimatåtgärder

Följande fem steg krävs för att få en ClimatePartner-certifiering:

Bläddra nedåt för att se hur kraven uppfylldes.

Arrow down
Steg 1
Carbon footprint icon

Koldioxidavtryck

Tjänstens koldioxidavtryck är utgångspunkten för klimatåtgärder. Koldioxidavtrycket ger en tydlig inblick i tjänstens växthusgasutsläpp - till exempel kan du identifiera var koldioxidhotspots finns och definiera åtgärder för att reducera utsläppen i enlighet med detta för att effektivt reducera tjänstens klimatpåverkan.

Beräkningen av koldioxidavtrycket baseras på uppgifter från perioden januari 2023 - december 2023.

Koldioxidavtryck (i koldioxidekvivalenter):

199 000 Kg CO₂

Detta är de utsläppskategorier som krävs för beräkningen:

Elektricitet

El som förbrukas för att tillhandahålla tjänsten

Uppvärmning

Värme som förbrukas för att tillhandahålla tjänsten.

Kylning

Kylning som används för att tillhandahålla tjänsten

Fordonsflotta

Bränsle- och/eller elförbrukning för de fordon och maskiner som används för att tillhandahålla tjänsten.

Tryckprodukter och kontorspapper

Trycksaker som behövs för tjänsten och för att skicka dem (t.ex. marknadsföringsmaterial) och kontorspapper som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

Bränsle- och energirelaterad verksamhet

Utvinning, produktion och transport av bränslen som används för att generera energi samt överförings- och distributionsförluster i nätet.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsvaror som är direkt nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten (t.ex. rengöringsmedel för städning).

Anställdas/entreprenörers resor

Anställdas och entreprenörers resor, inklusive övernattningar, för att tillhandahålla tjänsten.

Steg 2
reduction targets icon

Mål för minskning

Minskningsmål är en viktig del av ett företags strategi för klimatåtgärder. Genom att sätta upp konkreta mål definierar företagen områden, omfattning och tidsramar för genomförandet av minskningsåtgärder.*

Scope 1 och 2-utsläpp

Scope 1-utsläpp inkluderar alla utsläpp som antingen genereras direkt av företaget eller är under företagets direkta kontroll, till exempel bränsle för företagsbilar. Scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp som genereras av inköpt energi, till exempel elektricitet.

Detta företag har åtagit sig att minska sina utsläpp med

42 %

Tidsperiod

2020 till 2030

Vetenskapligt baserat mål

Ja, motsvarande ambitionsnivån 1,5 °C

Scope 3-utsläpp

Scope 3-utsläpp kommer från alla företagsaktiviteter som inte är direkt under dess kontroll, till exempel anställdas pendling och tjänsteresor, samt aktiviteter som äger rum i hela företagets värdekedja.

Scope 3-utsläpp som ingår i detta minskningsmål:

Tjänsteresor
Transport och distribution nedströms
Anställdas pendling
Hantering av uttjänta sålda produkter
Bränsle- och energirelaterade aktiviteter utanför scope 1 eller scope 2
Köpta varor och tjänster
Uppströms transport och distribution
Verksamhetsavfall

45 %

Metriska ton CO₂e per intäktsenhet

Tidsperiod

2020 till 2030

Vetenskapligt baserat mål

Ja, motsvarande ambitionsnivån 1,5 °C

* Det här avsnittet innehåller innehåll från tredje part, som det certifierade företaget har tillhandahållit ClimatePartner.
Steg 3
Reduction Measures Icon

Minskningsåtgärder

För att uppnå sina minskningsmål är det viktigt att företagen planerar och genomför konkreta åtgärder för att uppnå effektiva klimatåtgärder. Det här avsnittet visar vilka minskningsåtgärder som har genomförts.*

Tjänsterelaterade reduktionsåtgärder

I det här avsnittet visas de reduktionsåtgärder som företaget har genomfört för den ClimatePartner certifierade tjänsten.

Åtgärder för energieffektivisering

Åtgärder för energieffektivisering används för att erbjuda tjänsterna.

check icon

Grön el

100 % av elen som används för de erbjudna tjänsterna är grön el.

check icon

El- eller vätgasdrivna fordon

65 % av materialen som kommer via ingående logistik använder vägfordon som inte drivs av fossila bränslen (vätgas, el etc.)

check icon

Strategi för minskning av mängden avfall

En strategi har införts för att minska mängden verksamhetsavfall för de erbjudna tjänsterna.

check icon

Klimatengagemang i leverantörskedjan för outsourcad logistik

Företagets leverantörer har satt upp reduktionsmål och minskat sina utsläpp.

check icon

Bränslen med låga utsläpp

Fordon som används för tjänsterelaterade resor, använder bränslen med låga utsläpp (t.ex. biobränslen).

check icon

Företagsrelaterade minskningsåtgärder

I detta avsnitt visas de minskningsåtgärder som företaget har genomfört i hela sin verksamhet.

100 %

av den totala elförbrukningen är inköpt grön el

*Den här avsnittet innehåller innehåll från tredje part, som tillhandahölls av det certifierade företaget till ClimatePartner.
*En förbrukning större än 100% innebär att energin matas in i elnätet och kan användas av andra hushåll och företag.
Steg 4
Impact contribution icon

Klimatprojekt

Företaget bidrar ekonomiskt till certifierade klimatprojekt för en viss mängd utsläpp. Projekten granskas regelbundet av oberoende tredje parter och bidrar också till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Antal projekt som fått stöd:

3

Klimatprojekt finansierades för följande utsläppsmängder:

199 000 Kg CO₂ *

* Mängden CO2e-utsläpp för finansiering av ett koldioxidkompensationsprojekt (steg 4) kan skilja sig från det rapporterade koldioxidavtrycket (steg 1). Skillnaderna kan bero på en fördelning av CO2e-utsläppen mellan flera certifieringar av samma företag (t.ex. certifiering av företaget och vissa produkter).Dessutom rekommenderar vi företag att lägga till en säkerhetsmarginal på 10 procent till koldioxidavtrycket för att ta hänsyn till osäkerheter relaterade till underliggande data. Företag kan också köpa in produkter eller tjänster för vilka ett ekonomiskt bidrag redan har lämnats via en tredje part, vilket resulterar i ett lägre ekonomiskt bidrag via ClimatePartner.

Klimatprojekt som fått stöd

Slide 1 of 2
Climate project + ocean protection1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide

Climate project + ocean protection, 1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide

impact contribution location1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedKombinerat projekt
Forest protectionCujubim-Brazil

Forest protection, Cujubim-Brazil

impact contribution locationCujubim-Brazil
impact contribution standardVCS
Clean drinking waterZoba Maekel-Eritrea

Clean drinking water, Zoba Maekel-Eritrea

impact contribution locationZoba Maekel-Eritrea
impact contribution standardGold Standard VER
Climate project + ocean protection1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide

Climate project + ocean protection, 1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide

impact contribution location1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedKombinerat projekt
Forest protectionCujubim-Brazil

Forest protection, Cujubim-Brazil

impact contribution locationCujubim-Brazil
impact contribution standardVCS
Clean drinking waterZoba Maekel-Eritrea

Clean drinking water, Zoba Maekel-Eritrea

impact contribution locationZoba Maekel-Eritrea
impact contribution standardGold Standard VER
Climate project + ocean protection1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide

Climate project + ocean protection, 1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide

impact contribution location1 t CO2 + 10 kg plastic-Worldwide
impact contribution standardCombined Project: VERs + Regional Commitment
impact contribution combinedKombinerat projekt
Forest protectionCujubim-Brazil

Forest protection, Cujubim-Brazil

impact contribution locationCujubim-Brazil
impact contribution standardVCS
Clean drinking waterZoba Maekel-Eritrea

Clean drinking water, Zoba Maekel-Eritrea

impact contribution locationZoba Maekel-Eritrea
impact contribution standardGold Standard VER

Alla klimatprojekt hos ClimatePartner uppfyller strikta kriterier som definieras av allmänt erkända internationella standarder. Bland annat måste projekten genomgå regelbunden oberoende övervakning och revision.

Steg 5
transparency icon

Öppenhet

En viktig del av ett företags klimatåtgärder är att synliggöra sina ambitioner och resultat. ClimatePartner-märkningen är en central komponent som företag använder för att göra sina klimatdata och åtgärder helt tillgängliga och transparenta för sina kunder.

Fler ClimatePartner-certifieringar för detta företag

Företag

Sample Company

Sample Company

Produkter

Sample Product

Sample Product

Om ClimatePartner-certifiering

ClimatePartner-certifiering ger insyn i ett företags hela strategi för klimatåtgärder, inklusive koldioxidavtryck, mål för utsläppsminskningar, genomförda minskningar och finansiella bidrag till klimatprojekt världen över.
Läs mer om ClimatePartner-certifiering genom att läsa ClimatePartner Protocol.
about certification picture
Climate Partner Footer logo

© 2023 ClimatePartner GmbH